Δυνατές εμπειρίες, νέες προοπτικές

Δυνατές εμπειρίες, νέες προοπτικές

Οι διεθνείς εμπειρίες μέσω συναντήσεων, ανταλλαγών και διαμονής σε μια χώρα στο εξωτερικό διαμορφώνουν τη ζωή των νέων και αλλάζουν τις προοπτικές τους. Προάγουν την αυτοπεποίθηση, την ικανότητα ομαδικής εργασίας, το ανοιχτό πνεύμα και τις γλωσσικές δεξιότητες και βοηθούν τους μαθητές μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ως εκ τούτου, προσφέρουμε στις μαθήτριες και στους μαθητές μας την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία μέσω της συνεργασίας με άλλα σχολεία στο πλαίσιο σχολικών συμπράξεων, κοινών προγραμμάτων, αλλά και προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών/ μαθητριών.

Η συμμετοχή και η συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύει βασικές αξίες, όπως η κατανόηση, ο σεβασμός και η ανεκτικότητα στην επαφή με άλλους πολιτισμούς. Βοηθά στην προώθηση της ταυτότητας των μαθητών και μαθητριών μας ως πολιτικά υπεύθυνων πολιτών σε μια, προοδευτικά, όλο και πιο ενοποιημένη Ευρώπη. Η διεθνής συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, πανεπιστήμια και άλλους (εκπαιδευτικούς) εταίρους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, καθιστά δυνατή την υιοθέτηση νέων προοπτικών και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθήτριες και οι μαθητές σχεδιάζουν και υλοποιούν διακρατικά έργα με ενθουσιασμό και φαντασία και ξεκινούν διάλογο με άλλους πολιτισμούς με μεγάλη δίψα για γνώση.

Εάν σας ενδιαφέρει μια πιθανή συνεργασία ή έχετε ιδέες για διεθνείς συνεργασίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: koslowsky@dsathen.gr.

Jens Koslowsky, Coordinator for International Programmes

Διεθνής προσέγγιση

Στόχος του σχολείου μας είναι οι διεθνείς δραστηριότητες να κατέχουν κεντρική θέση στην καθημερινή, σχολική μας ζωή. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως ένα κοινό και ολιστικό έργο του σχολείου, από το οποίο αποκομίζουν σημαντικά οφέλη οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό και η μαθητική κοινότητα, αλλά και ο Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, οι γονείς και οι απόφοιτοι.

Προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, παρέχουν οικονομικούς πόρους που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες από τις οποίες θα επωφεληθούμε μακροπρόθεσμα ως σχολείο και σχολική κοινότητα.

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες προσφέρουν σε όλο το προσωπικό και την μαθητική κοινότητα την ευκαιρία να αναπτύξουν και να επανεξετάσουν προσεγγίσεις μάθησης και διδασκαλίας με άλλα σχολεία και οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία και επιστημονικά κέντρα. Μέσω προγραμμάτων μπορούμε να συνεργαστούμε με σχολεία-εταίρους πάνω σε μαθησιακές δραστηριότητες και να μάθουμε από ειδικούς, επισκέπτες-εκπαιδευτικούς και επισκέπτες-μαθητές.

Μέσω κοινών δραστηριοτήτων με συνομήλικους σε άλλες χώρες, οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να ξεφύγουν από τα σχολικά εγχειρίδια, να διερευνήσουν με άμεσο τρόπο δεδομένα και άλλους τομείς γνώσης και να αποκτήσουν εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν διαπολιτισμική κατανόηση και αποκτούν μια νέα προοπτική για τη δική τους μάθηση.

Τα διεθνή προγράμματα παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό για την ενίσχυσή τους ως ομάδα. Η μετεκπαίδευση και η παρακολούθηση διδασκαλίας από συναδέλφους καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας και την εξοικείωσή τους με νέα εργαλεία και ποικίλες πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας από όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι οι δραστηριότητες αυτές να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής, τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, όσο και για το σχολείο στο σύνολό του.

Συμμετέχοντας σε διεθνείς δραστηριότητες, επιθυμούμε να σηματοδοτήσουμε ότι η DSA είναι φιλόδοξη και έχει υψηλές προσδοκίες από τις μαθήτριες/ τους μαθητές και το προσωπικό της. Θέλουμε να αποτελούμε ένα ελκυστικό μέρος μάθησης και εργασίας. Επιθυμία μας είναι να μαθαίνουμε από άλλα σχολεία και να συλλέγουμε ιδέες, όπως για παράδειγμα σκέψεις για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών ή την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας.

Το πρόγραμμα Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ έχει ως στόχο να ενθουσιάσει τις μαθήτριες/ τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία με την Ευρώπη και να χρησιμοποιήσει αλλά και να διαμορφώσει τον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να κάνουν ατομικές εκπαιδευτικές επισκέψεις ή να επισκεφτούν μια χώρα του εξωτερικού ως ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες επιμόρφωσης και διδασκαλίας στο εξωτερικό.

Κεντρικά θέματα του προγράμματος είναι η ψηφιακή μάθηση, η οικολογική βιωσιμότητα και η φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά, η δημοκρατική συμμετοχή και η βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Διαπίστευση DSA Erasmus+

Η DSA είναι ένα διαπιστευμένο σχολείο στο πρόγραμμα Erasmus+ από τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Erasmus+ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαπίστευση ισχύει μέχρι το 2027 και η DSA μπορεί να επωφεληθεί έως τότε από την απλουστευμένη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

Η DSA έχει διατυπώσει τους ακόλουθους στόχους βελτίωσης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο και μέσω των κονδυλίων του προγράμματος Erasmus+:

  1. Περαιτέρω ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης.
  2. Εξωτερικά ερεθίσματα για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας.
  3. Ενίσχυση της ψηφιακής διδασκαλίας.
  4. Ενίσχυση του προφίλ βιώσιμης ανάπτυξης του σχολείου.

Η DSA είναι ένα ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης. Ωστόσο, αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου μας πρέπει να προωθείται συνεχώς σε νέα μονοπάτια και πρέπει να ενδυναμώνεται διαρκώς και να ανατροφοδοτείται. Ως εκ τούτου, θέλουμε να ενισχύσουμε στοχευμένα τις διαπολιτισμικές ικανότητες όλων των μελών του σχολείου μας, προκειμένου να παραμείνουμε ένα σχολείο συμπερίληψης και διαπολιτισμικότητας.

Θέλουμε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας ειρηνικής, διαπολιτισμικής συνύπαρξης. Στόχος μας είναι να βιώνουμε εμπράκτως τον διάλογο και τη συνεργασία με εταίρους στο εξωτερικό, να καταπολεμούμε τις διακρίσεις και τον ρατσισμό και να ενισχύουμε τη δημοκρατική συμμετοχή.

Η DSA θέλει να είναι ανοιχτή σε ιδέες, μεθόδους και εξωτερικά προγράμματα, προκειμένου να γίνει πιο καινοτόμος και να καταστήσει εφικτή την μάθηση στο πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής μας. Η κύρια έμφαση δίνεται στην «εξατομικευμένη μάθηση» και την «εσωτερική διαφοροποίηση», ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερες διαφοροποιημένες ευκαιρίες μάθησης. Ως σχολείο του εξωτερικού, είναι απαραίτητη και η συνεχής εξέταση των προγραμμάτων μας για την προώθηση της γλωσσικής ικανότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη των μεθόδων, διαδικασιών και τεχνικών εργασίας για την ενίσχυση της γερμανομάθειας.  

Μόνο, όταν ο ψηφιακός εξοπλισμός, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη χρήση των ψηφιακών μέσων συνδυάζονται, μπορούμε να πετύχουμε τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητριών/ μαθητών. Η DSA επιδιώκει να επανεξετάσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με ψηφιακό τρόπο. Θέλουμε να ενσωματώσουμε σύγχρονες, επικοινωνιακές και συνεργατικές ψηφιακές πρακτικές στην τάξη, ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι πληροφοριακές-ψηφιακές ικανότητες των μαθητών.

Η DSA θέλει να δώσει σε όλες και όλους τη δυνατότητα να εργαστούν ενεργά για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε υπεύθυνους πολίτες που δεσμεύονται για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε, αλλά και να αναπτύξουμε δεξιότητες που επιτρέπουν την κριτική ανάλυση, την τεκμηριωμένη κρίση και τη δράση στο πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Erasmus+ μας βοηθά μέσω της διερευνητικής μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις, να εφαρμόσουμε την αειφόρο ανάπτυξη στην DSA.

Σύμπραξη συνεργασίας: Understanding Service-Learning

Αυτή την περίοδο η DSA συντονίζει με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ ένα έργο το οποίο καλείται «σύμπραξη μικρής κλίμακας» (Small-Scale Partnership) με θέμα το «Service-Learning».

Το Service-Learning, η μάθηση μέσω υπηρεσιών, που ονομάζεται, επίσης, μάθηση μέσω δέσμευσης/ δρατηριοποίησης (LdE), είναι μια μορφή διδασκαλίας και μάθησης, η οποία συνδυάζει την κοινωνική δραστηριοποίση των μαθητών/ μαθητριών με τη μάθηση σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται για το κοινό καλό σε κοινωνικούς, οικολογικούς, πολιτιστικούς ή πολιτικούς τομείς. Κάνουν κάτι για τους άλλους και την κοινωνία. Ωστόσο, η εμπλοκή τους αυτή δεν είναι εξωσχολική, αλλά στο πλαίσιο των μαθημάτων και σε στενή σύνδεση με τη μάθηση, η οποία σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο. Η συμμετοχή των μαθητών σχεδιάζεται από κοινού στην τάξη, ανακλάται στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού και του αναλυτικού προγράμματος και συνδέεται με αυτό.

Το πρόγραμμα «Understanding Service-Learning» έχει ως στόχο να κατανοηθεί η έννοια της μάθησης μέσω υπηρεσιών και να προετοιμαστούν οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τη μάθηση μέσω υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι είναι:

  • Η κατανόηση της έννοιας της μάθησης μέσω υπηρεσιών.
  • Η εκμάθηση από καλές πρακτικές.
  • Η διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης.
  • Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μαθητών/ μαθητριών και τοπικών εταίρων για την δραστηριοποίησή τους ως πολίτες.
  • Η δικτύωση σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.
  • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών/ μαθητών και μαθητριών για την ανάπτυξη ιδεών για έργα μάθησης μέσω υπηρεσιών.

Η DSA είναι ο συντονιστής του έργου. Οι άλλοι εταίροι του έργου είναι:

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2023 με εταίρους από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία και έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 - Συμπράξεις Συνεργασίας.

Media gallery

Δείτε ακόμα

KMK
Erasmus