Η εκπαιδευτική κοινότητα

Πολύ σημαντική είναι η προσφορά εξειδικευμένου προσωπικού σε κομβικούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η σχολική συμβουλευτική και ψυχολογική υπηρεσία, ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός, οι όμιλοι εργασίας, τα ευρωπαϊκά πρότζεκτ και οι διαγωνισμοί. Παράλληλα, όλοι οι τομείς μαθημάτων έχουν δική τους εσωτερική οργάνωση με επικεφαλής έναν/ μία υπεύθυνο/ -η τομέα, δικό τους προϋπολογισμό και σχετική αυτονομία σε επίπεδο επιμορφώσεων και δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί εκλέγουν, επίσης, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικών, το οποίο εκπροσωπεί όλες τις βαθμίδες και έχει ως στόχο την επίλυση θεμάτων που απασχολούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας, τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων και τη στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της DSA. 

Η μαθητική κοινότητα

Η μαθητική κοινότητα

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας καλλιεργούν τη δημοκρατική τους συνείδηση με την ενεργή τους συμμετοχή σε όλα τα σημαντικά ζητήματα της σχολικής ζωής. Οι μαθήτριες και οι μαθητές εκλέγουν το Συμβούλιο Τμήματος και το Μαθητικό Συμβούλιο (SMV) της εκάστοτε βαθμίδας με άμεση ψηφοφορία. Όλοι οι εκλεγμένοι και εκλεγμένενες εκπρόσωποι των τμημάτων διαμορφώνουν το Μαθητικό Κοινοβούλιο της Σχολής το οποίο διευθύνεται από το Μαθητικό Συμβούλιο (SMV) και εργάζεται εποικοδομητικά για το καλό της μαθητικής κοινότητας.

Εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού με δικαίωμα λόγου, συναντιούνται με τη Διεύθυνση της Σχολής και το Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχουν σε προγράμματα σχολικής βελτίωσης. Πολύτιμοι συμπαραστάτες των παιδιών σε αυτή την ενεργή συμμετοχή τους με τη σχολική ζωή είναι οι «καθηγητές εμπιστοσύνης».

Οι γονείς

Οι γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των γονέων, της Διεύθυνσης και των διαφόρων οργάνων της DSA.

Στόχος του Συλλόγου Γονέων είναι η αγαστή συνεργασία με όλα τα όργανα της DSA και η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή. Μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των γονέων και της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής και επιπλέον επέρχονται αμεσότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις στα εκάστοτε ζητήματα.

Μια ακόμη επιδίωξη του Συλλόγου Γονέων είναι να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον όλων των γονέων για συμμετοχή στο σχολικό γίγνεσθαι, και να διασφαλίζεται η εποικοδομητική συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση με στόχο την επίτευξη της ορθής κατανόησης και προσέγγισης εκπαιδευτικών και μαθησιακών θεμάτων.

Επικοινωνία: elternverein.dsa@gmail.com

Οι απόφοιτοι/ -τες

Οι απόφοιτοι/ -τες

Ο Σύλλογος Αποφοίτων μεριμνά για τη διατήρηση των δεσμών παλαιότερων και νεότερων αποφοίτων με τη DSA, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μεγάλης συγκινησιακής φόρτισης, για την εβδομαδιαία ενημέρωση των αποφοίτων σχετικά με δράσεις αποφοίτων και σημαντικά γεγονότα που αφορούν αποφοίτους ή τη DSA, κοινοποιεί αγγελίες για θέσεις εργασίας και έχει επίσης και εκδοτικό έργο.