Προφίλ D (5η-12η τάξη)

Το γερμανικό Γυμνάσιο ξεκινάει από την αντίστοιχη 5η τάξη του ελληνικού Δημοτικού. Στις τάξεις 5 και 6 (οι λεγόμενες «Τάξεις Προσανατολισμού») φοιτούν οι μαθητές/ -τριες μας μετά το Δημοτικό μας, στο λεγόμενο προφίλ D («Deutschland»), το οποίο συνεχίζεται μέχρι την 9η τάξη. Παρέχει τη δυνατότητα σε γερμανόφωνα παιδιά τα οποία ζουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μόνιμα στην Ελλάδα να έχουν παρόμοιο ωρολόγιο πρόγραμμα με ένα τυπικό γερμανικό γυμνάσιο.

Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων είναι η γερμανική. Στο μάθημα των ελληνικών γίνεται επιλογή ανάμεσα στο επίπεδο μητρικής γλώσσας και στο επίπεδο των ξενόγλωσσων. Στο μάθημα των Θρησκευτικών η γλώσσα διδασκαλίας εξαρτάται από το δόγμα. Γίνεται διάκριση μεταξύ ορθόδοξης και οικουμενικής θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Στο προφίλ D (καθώς και στο προφίλ Ε) μαθητές/ -τριες μπορούν να διδαχθούν με διαφοροποιημένο τρόπο και να αποκτήσουν τα ακόλουθα απολυτήρια στη DSA:

- Hauptschule απολυτήριο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο τέλος της 9ης τάξης,

- Realschule → Mittlerer Schulabschluss (MSA), στο τέλος της 10ης τάξης,

- Γυμνάσιο → Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο DIA (Deutsches Internationales Abitur), στο τέλος της 12ης τάξης.

Προφίλ Ε (7η-12η τάξη)

Το προφίλ Ε απευθύνεται σε απόφοιτους/ -τες ελληνικού Δημοτικού και εισάγονται στο σχολείο μας κατόπιν εξετάσεων στη γερμανική γλώσσα. Προσφέρει στα ελληνόφωνα παιδιά, που ξεκινούν στη DSA από την 7η τάξη, την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για το γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο και παράλληλα υποστήριξη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των θετικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική), όπως και στη Μουσική, τη Γυμναστική και τα Εικαστικά είναι η γερμανική και όλων των θεωρητικών μαθημάτων (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Θρησκευτικά) είναι η ελληνική. Ως μάθηματα επιλογής και στα δύο προφίλ προσφέρονται τα Αρχαία Ελληνικά, τα Γαλλικά και η Πληροφορική, τα οποία και μπορεί να συνεχιστούν έως και την απόκτηση του απολυτηρίου στη 12η τάξη. 

Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Ενημερωτική βραδιά γονέων για τις τάξεις 5 και 6 (παρουσίαση)

αποθήκευση

PDF

Ενημερωτική βραδιά γονέων για τις τάξεις 7 έως 9 (παρουσίαση)

αποθήκευση