Ημερομηνίες και προθεσμίες

Από το 2022, η καταληκτική ημερομηνία για την εισαγωγή στο πρώτο σχολικό έτος είναι η 31η Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδιά που κλείνουν τα 6 έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ενός έτους μπορούν να εγγραφούν στην πρώτη τάξη τον Σεπτέμβριο του επερχόμενου έτους.

Οι αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή ή όχι για το επόμενο σχολικό έτος λαμβάνονται συνήθως τον Απρίλιο. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται τον Μάιο ή αργότερα, οι πιθανότητες για μια θέση φοίτησης στο σχολείο είναι ελάχιστες.

Οι οικογένειες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του Δημοτικού όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να προετοιμαστεί από κοινού διεξοδικά η εγγραφή-εισαγωγή και να υπάρξει σωστή ενημέρωση της οικογένειας. Η Διεύθυνση του Δημοτικού αρχίζει να προετοιμάζει τη διαδικασία εισαγωγής για την επόμενη σχολική χρονιά γύρω στον Οκτώβριο.

Ωστόσο, η χρονική στιγμή της πρώτης αίτησης της οικογένειας δεν είναι καθοριστική για την απόφαση αποδοχής.

Εάν είναι εφικτό, η μετεγγραφή στο Δημοτικό της DSA για το νέο σχολικό έτος θα πρέπει να γίνει το καλοκαίρι . Κατ' εξαίρεση και κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή από άλλο σχολείο στο εξάμηνο ή σε άλλη χρονική στιγμή.

Εγγραφή των παιδιών από το Νηπιακό Τμήμα της DSA

Το Δημοτικό δεσμεύει μια θέση για κάθε παιδί που φοιτά στο Νηπιακό Τμήμα της DSA. Ωστόσο, η μετάβαση από το Νηπιακό Τμήμα στο Δημοτικό δεν γίνεται αυτόματα αλλά υπόκεινται σε προϋποθέσεις:

  1. Γλωσσική ικανότητα: Η γλωσσική ικανότητα κάθε παιδιού πρέπει να είναι τόσο καλή, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα Γερμανικών χωρίς σημαντικούς περιορισμούς. Η εξακρίβωση και η αξιολόγηση του ατομικού γλωσσικού επιπέδου ενός παιδιού διενεργείται επανειλημμένα καθόλη τη διάρκεια φοίτησης του παιδιού στο Νηπιακό και Προνηπιακό Τμήμα της Σχολής. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Νηπιακό Τμήμα, η γλωσσική αξιολόγηση πραγματοποιείται επιπλέον με τη βοήθεια εκπαιδευτικών του Δημοτικού ή της Διεύθυνσης του Δημοτικού. Συνεπώς, η γλωσσική ανάπτυξη κάθε παιδιού παρακολουθείται καθόλη τη διάρκεια της προσχολικής χρονιάς και, εφόσον απαιτείται, διενεργείται ένα γλωσσικό τεστ σε μορφή παιχνιδιού κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους.
  2. Σχολική ωριμότητα: Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η συνολική ανάπτυξη του παιδιού που πρόκειται να εισαχθεί στο Δημοτικό. Η σχολική ωριμότητα διαπιστώνεται, επίσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους μέσω παρακολούθησης της καθημερινής ρουτίνας στο Νηπιακό Τμήμα και, εάν κριθεί απαραίτητο, ολοκληρώνεται με ένα τεστ σχολικής ικανότητας. Η σχολική ωριμότητα περιλαμβάνει τη συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τις σημαντικές παραμέτρους της συγκέντρωσης, της κατανόησης εργασιών, της κατανόησης ποσοτήτων, της αντίληψης και των κινητικών δεξιοτήτων.

Συνιστάται στους γονείς των μελλοντικών παιδιών του δημοτικού σχολείου να κάνουν χρήση των εκτεταμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται από το Προνηπιακό και το Νηπιακό Τμήμα και να μιλήσουν με την/ τον υπεύθυνη/ -ο της ομάδας στο Νηπιακό Τμήμα, εάν έχουν οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή ανησυχίες.

Εάν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του παιδιού να φοιτήσει στο σχολείο ή εάν οι γλωσσικές ικανότητες του παιδιού είναι ανεπαρκείς, απαιτούνται εντατικές συμβουλευτικές συνεδρίες μεταξύ της οικογένειας, της Διεύθυνσης του Δημοτικού και της Διεύθυνσης του Νηπιακού Τμήματος, προκειμένου να βρεθεί από κοινού η καλύτερη θέση για το παιδί. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ένα επιπλέον έτος φοίτησης στο Νηπιακό Τμήμα είναι το ενδεδειγμένο μέτρο, για να προετοιμαστεί το παιδί κατάλληλα για το σχολείο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες, επειδή κατά κανόνα όλα τα παιδιά προετοιμάζονται καλά τόσο κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον για τη μετάβαση στο Δημοτικό.

Εγγραφές άλλων παιδιών: «εμβόλιμες εγγραφές»

Τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν φοιτήσει στο Νηπιακό Τμήμα της DSA μπορούν κατά βάση να γίνουν δεκτά σε οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού. Πρόκειται, κυρίως, για παιδιά Γερμανών/ -ίδων αποσπασμένων, που εργάζονται σε γερμανικούς φορείς (π.χ. πρεσβεία ή σχολεία) στην Αθήνα, παιδιά Γερμανών/ -ίδων ομογενών, παιδιά ελληνογερμανικών οικογενειών, που έζησαν προηγουμένως στη Γερμανία ή σε άλλο μέρος της Ελλάδας ή των οποίων τα παιδιά φοίτησαν αρχικά σε ελληνικό νηπιαγωγείο, παιδιά ελληνικών οικογενειών που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία εδώ και χρόνια και φοιτούν σε νηπιαγωγείο ή σχολείο της Γερμανίας και τώρα επιστρέφουν οικογενειακώς στην Ελλάδα. Λαμβάνουμε, επίσης, αιτήσεις από οικογένειες από την Αυστρία και την Ελβετία, καθώς και από οικογένειες των οποίων τα παιδιά έχουν προηγουμένως φοιτήσει σε κάποιο άλλο γερμανικό σχολείο του εξωτερικού.   

Με χαρά δεχόμαστε την αίτηση κάθε οικογένειας και την αντιμετωπίζουμε με την ίδια επιμέλεια και προσοχή. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις για εγγραφή από τις διαθέσιμες θέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν απορρίψεις. Ως εκ τούτου, συχνά πρέπει να συμβουλεύουμε μια οικογένεια στην αρχή της επικοινωνίας μας να αναζητήσει και εναλλακτικές θέσεις σε άλλα σχολεία. Ακόμη και σε περίπτωση απόρριψης, συμβουλεύουμε τις ενδιαφερόμενες οικογένειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να βρεθεί σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη θέση για το παιδί.

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη σε ελληνικό σχολείο στην Αθήνα, μια θέση στην DSA μπορεί να προσφερθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω των ελάχιστων διαθέσιμων θέσεων. Συνιστούμε σε αυτές τις οικογένειες να ενημερωθούν για την πιθανότητα εισόδου στο προφίλ Ε της DSA μετά την 6η τάξη.

Διαδικασία εισαγωγής

Μετά την πρώτη επικοινωνία της ενδιαφερόμενης οικογένειας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση του Δημοτικού), ορίζεται συνήθως μια προσωπική συνάντηση με το παιδί και τουλάχιστον έναν γονέα με τη διεύθυνση του Δημοτικού. Μια τέτοια συνάντηση είναι απολύτως απαραίτητη, ακόμη και για τις οικογένειες που δεν ζουν στην Ελλάδα. Συνήθως, η συνάντηση μπορεί να συνδυαστεί με ένα ταξίδι στην Ελλάδα που έχει προγραμματιστεί ούτως ή άλλως. Δίνουμε τη δυνατότητα μιας διαδικτυακής συνάντησης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επειδή μια συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης με έναν άγνωστο είναι συχνά πολύ δύσκολη για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες οικογένειες να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τη Διεύθυνση του Δημοτικού, για να βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία. Η συνέντευξη γνωριμίας δύναται να διεξαχθεί από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, κατ' εξαίρεση νωρίτερα ή αργότερα.

Είναι χρήσιμο οι ενδιαφερόμενες οικογένειες, κατά την πρώτη τους επαφή με τη Σχολή, να στέλνουν ηλεκτρονικά τους υπάρχοντες ελέγχους προόδου του παιδιού ή εκθέσεις από το νηπιαγωγείο σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού.

Η απόφαση εισαγωγής και, συνεπώς, η τελική ενημέρωση των γονέων πραγματοποιείται συνήθως τον Απρίλιο/ Μάιο για το επόμενο σχολικό έτος.

Εγγραφή για μικρό χρονικό διάστημα: «Παιδιά επισκέπτες»

Αιτήσεις εγγραφών που καλύπτουν μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, φοίτηση στη DSA για λίγες μόνο εβδομάδες) είναι δυνατές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σημαντικούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του Δημοτικού.

Δείτε ακόμα