Άριστο Γερμανικό Σχολείο του Εξωτερικού

Άριστο Γερμανικό Σχολείο του Εξωτερικού

Το πρόγραμμα Διαχείριση Παιδαγωγική Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει η Γερμανική Σχολή Αθηνών, σημείωσε μεγάλη επιτυχία ειδικά όσον αφορά τη θέσπιση και υλοποίηση προτύπων ποιότητας. Η επιθεώρηση από μεικτή επιτροπή της Ομοσπονδίας και των Κρατιδίων (BLI) είναι ο θεσμός που ελέγχει τη διασφάλιση της ποιότητας. Η BLI αξιολογεί, εάν και σε ποιον βαθμό πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας, εμπλέκοντας τα αρμόδια στελέχη ενός σχολείου βάσει ενός καθορισμένου προφίλ ποιότητας. Μόνο τα σχολεία που ανταποκρίνονται σε αυτήν την αντίληψη ποιότητας επιτρέπεται να προσφέρουν έναν γερμανικό τίτλο σπουδών ή έναν τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο στη Γερμανία, καθώς και το σχετικό γερμανόφωνο πρόγραμμα διδασκαλίας. Μετά από επιτυχή επιθεώρηση του έργου των σχολείων του εξωτερικού και την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων τούς παραχωρείται το δικαίωμα να ονομάζονται «Άριστο Γερμανικό Σχολείο του Εξωτερικού». Η Γερμανική Σχολή Αθηνών έχει αποκτήσει την διάκριση «Άριστο Γερμανικό Σχολείο του Εξωτερικού» ήδη από την πρώτη επιθεώρηση από μεικτή επιτροπή της Ομοσπονδίας και των Κρατιδίων που πραγματοποιήθηκε το 2011.

Με το σήμα ποιότητας «Άριστο Γερμανικό Σχολείο του Εξωτερικού» αναγνωρίζεται η εξαιρετική φήμη την οποία απολαμβάνουν τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού παγκοσμίως, ως χώροι παιδείας και συνάντησης. Ταυτόχρονα, αυτό αποτελεί μια επιβεβαίωση των προσπαθειών που γίνονται για την περαιτέρω βελτίωση των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου Προγράμματος Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας.

Προκειμένου να υποστηριχθούν τα γερμανικά σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο στην διαδικασία βελτίωσής τους, έχει ανατεθεί σε συμβούλους διαδικασιών η καθοδήγηση των σχολείων σε θέματα ποιότητας. Στόχος των συμβούλων είναι η υποστήριξη των σχολείων, κυρίως όσον αφορά την υλοποίηση των εργασιών και των στόχων βελτίωσης που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Διαχείριση της Παιδαγωγικής Ποιότητας, και η άμεση συμμετοχή τους στη διαδικασία σχολικής βελτίωσης μέσα από τον συντονισμό, την διαμεσολάβηση, καθώς και τη διεξαγωγή περιφερειακών επιμορφώσεων. Η Γερμανική Σχολή Αθηνών ανήκει στην περιφέρεια H (νότια Ευρώπη).

Στη βάση της τελευταίας επιτυχημένης επιθεώρησης από μεικτή επιτροπή της Ομοσπονδίας και των Κρατιδίων, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018, η Γερμανική Σχολή Αθηνών έχει καθορίσει τους τομείς βελτίωσης στους οποίους θα εστιάσει τα επόμενα χρόνια, για να εξελίξει περαιτέρω την ποιότητα του σχολείου.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση του συνολικού προγράμματος της γλωσσικής εκπαίδευσης, η ενίσχυση του μαθήματος που βασίζεται στην εξατομίκευση και την αυτοοργάνωση, η συστηματική ενδυνάμωση της υπεύθυνης και αυτόνομης μάθησης και, τέλος, η προοδευτική χρήση ψηφιακών μέσων στη σχολική και μαθησιακή καθημερινότητα.

Ψηφιακή εκπαίδευση

Ψηφιακή εκπαίδευση

Η προοδευτική χρήση ψηφιακών μέσων έχει γίνει αναπόσπαστο τμήμα της σχολικής και επαγγελματικής ζωής αλλά και της ζωής εν γένει. Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες διαμόρφωσης νέων διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης. 

Αλλά ποιες δεξιότητες πρέπει να κατέχουν οι μαθητές και μαθήτριές μας, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου;

Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών η μάθηση με τη χρήση σύγχρονων μέσων έχει ενσωματωθεί συστηματικά στις μαθησιακές διαδικασίες όλων των τάξεων και όλων των μαθημάτων.

Σε συνάφεια με τη στρατηγική «Εκπαίδευση στον ψηφιακό κόσμο» της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας των Κρατιδίων οι μαθητές και οι μαθήτριές μας αναπτύσσουν και αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις βασικές γνώσεις πληροφορικής και τους καθιστούν ικανούς να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Αυτό που ισχύει στη Γερμανική Σχολή Αθηνών είναι ότι η διδασκαλία και η μάθηση στον ψηφιακό κόσμο πρέπει να συμβαδίζουν απόλυτα με την εκπαιδευτική αποστολή της Σχολής.

Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, το σύγχρονο μάθημα με ψηφιακά στοιχεία δεν λαμβάνει χώρα αποσπασματικά, αλλά διεξάγεται –συμπληρώνοντας και αλλάζοντας το περιεχόμενο των μαθησιακών διαδικασιών– συστημικά και δομημένα με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας των μαθητών και μαθητριών. Με την ενσωμάτωση ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης με ουσιαστικό τρόπο, οι ατομικές δυνατότητες μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα.

Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών καλλιεργούνται οι δεξιότητες που ενθαρρύνουν τη δημιουργική και κριτική μάθηση, καθώς και τη μάθηση η οποία εστιάζει στη διαδικασία και στο αποτέλεσμα. Εκτός από τις καθοριστικές δεξιότητες της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας, οι οποίες ορίζονται στο μοντέλο «4C» για τη μάθηση στον 21ο αιώνα, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν, αφενός να οργανώνονται σε ομάδα, να επεξεργάζονται από κοινού λύσεις και να συγκεντρώνουν αυτόνομα πληροφορίες∙ αφετέρου, η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστά εφικτή την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη μάθηση αλλά και την άμεση ανατροφοδότηση.

Ωστόσο, η Γερμανική Σχολή Αθηνών έχει επίγνωση των κινδύνων που εγκυμονεί ο ψηφιακός κόσμος, καθώς και της ανάγκης προστασίας των παιδιών και εφήβων. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι μαθητές να εξετάζουν με κριτική διάθεση την εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει οι ίδιοι από τη χρήση των μέσων αλλά και τα μέσα εν γένει και, ως εκ τούτου, να ευαισθητοποιούνται για το πώς χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα μέσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο πλαίσιο της εξάσκησης των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η μεγάλη ανομοιογένεια των μαθητών και μαθητριών όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, τον προσωπικό εξοπλισμό και την εκάστοτε ατομική εκπαιδευτική πορεία στη Γερμανική Σχολή Αθηνών απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς εξελιγμένα, ολοένα και πιο εξατομικευμένα μαθησιακά σχήματα, καθώς και έναν διαφοροποιημένο ρόλο εκπαιδευτικού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για περαιτέρω επιμορφώσεις, τακτική την οποία η Γερμανική Σχολή Αθηνών υποστηρίζει παράλληλα με τη συνεχή επέκταση των ψηφιακών υποδομών.