Απόφοιτοι γερμανικού δημοτικού

Προφίλ D στις τάξεις 7 έως 9

To προφίλ D απευθύνεται σε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από ένα γερμανικό Δημοτικό. Επιτρέπει σε γερμανόφωνα παιδιά, τα οποία ζουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μόνιμα στην Ελλάδα, να έχουν μάθημα συγκρίσιμο με το ωρολόγιο πρόγραμμα ενός γερμανικού Γυμνασίου.

Εντός του προφίλ D και ασχέτως της κατεύθυνσης που ακολουθούν οι μαθητές μας (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) υπάρχουν για όλους τους μαθητές από τις τάξεις 7 έως 9 οι ακόλουθες δυνατότητες επιλογής:

  • Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών επιλέγουν ανάμεσα στο επίπεδο μητρικής γλώσσας και στο επίπεδο των Ελληνικών ως ξένης γλώσσας.
  • Στα Θρησκευτικά επιλέγουν ανάμεσα στα οικουμενικά Θρησκευτικά (ευαγγελικού – καθολικού δόγματος) τα οποία διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα και στα Θρησκευτικά ελληνοορθόδοξου δόγματος τα οποία διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
  • Στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών, των Γαλλικών, της Πληροφορικής καθώς και άλλων προσφερόμενων μαθημάτων. Το μάθημα σε όλες αυτές τις γλώσσες μπορεί να συνεχιστεί έως την απόκτηση του απολυτηρίου στη 12η τάξη.

  pdf Ωρολόγιο πρόγραμμα πρώτης βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (στα γερμανικά)