Πρώτη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών προσφέρει σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας το οποίο λαμβάνει υπόψη το πολιτισμικό υπόβαθρο των δύο χωρών. Επειδή οι νέοι άνθρωποι διαθέτουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, χαρίσματα και ικανότητες, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ατομική υποστήριξη των μαθητών.

Στο μάθημα οι μαθήτριες και οι μαθητές αποκτούν αφενός σχετικές μαθησιακές γνώσεις και δεξιότητες και αφετέρου κοινωνικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς για τη δια βίου μάθηση. Για το λόγο αυτό στη «Φιλοσοφία και Αποστολή» του σχολείου μας συμπεριλαμβάνονται οι εξής στόχοι: «Οι μαθητές μας έρχονται με ευχαρίστηση στο σχολείο. Προσδοκούμε κι υποστηρίζουμε την περιέργεια, την προθυμία για επίτευξη επιδόσεων, την πειθαρχία, τη φιλομάθεια, το ομαδικό πνεύμα και την ατομική πρωτοβουλία.»

Σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικά μαθήματα εκτός από τα Γερμανικά, είναι τα Αγγλικά και τα Νέα Ελληνικά. Τα Νέα Ελληνικά διδάσκονται σε δύο επίπεδα,  ως μητρική και ως ξένη γλώσσα.

Βαθμίδα Προσανατολισμού (τάξεις 5-6)

Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, η πέμπτη και η έκτη τάξη αποτελούν τη Βαθμίδα Προσανατολισμού. Κύριος στόχος της διετούς αυτής βαθμίδας είναι να εξοικειωθούν οι μαθήτριες και οι μαθητές που προέρχονται από γερμανικά Δημοτικά σχολεία με τις απαιτήσεις του νέου σχολικού τύπου. 

Με τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, όπως:

- την προσαρμογή στο καινούριο μαθησιακό περιβάλλον,

- τη μετάβαση από το περιβάλλον της τάξης με έναν υπεύθυνο δάσκαλο σε διαφορετικό καθηγητή ανά μάθημα,

- την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτούμενων επιδόσεων και των καινούριων μαθησιακών μεθόδων, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούν με αυτάρκεια.

Προκειμένου να στηρίξει τους μαθητές στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των απαιτήσεων, το σχολείο μας προσφέρει μια σειρά μέτρων τα οποία προσανατολίζονται στους άξονες «υποστήριξη, παρακολούθηση, συμβουλευτική»,

- υποστήριξη στα μαθήματα, η οποία βοηθά τα παιδιά να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτούμενες επιδόσεις και μέσω αυτής να αντισταθμιστούν υπάρχουσες ελλείψεις ή αδυναμίες που παρουσιάζονται στη μητρική γλώσσα,

- παιδαγωγικές συμβουλευτικές συνεδριάσεις, οι οποίες μαζί με τις συνεδριάσεις για τους ελέγχους προόδου και την προαγωγή των μαθητών αποτελούν τη βάση για την ατομική συμβουλευτική των γονέων,

- υποστήριξη κοινωνικής ένταξης διοργανώνοντας κοινωνικές ημερίδες με τη βοήθεια μιας σχολικής παιδαγωγού και τη στενή συνεργασία των καθηγητών στην καθημερινότητα του σχολείου.

Μέση βαθμίδα σπουδών (τάξεις 7-10)

Ανάλογα με τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους, κάθε μαθήτρια και μαθητής φοιτά στη Μέση βαθμίδα σπουδών και ολοκληρώνει τη σχολική εκπαίδευση μετά την 9η τάξη (Hauptschule), μετά την 10η τάξη (Realschule) ή μετά την 12η τάξη (Gymnasium). Κατά κανόνα όλες αυτές οι κατηγορίες μαθητών διδάσκονται από κοινού στην ίδια τάξη. Μέσω διδακτικής και μεθοδολογικής διαφοροποίησης, βαθμολόγησης βάσει παραμέτρων που αρμόζουν στην εκάστοτε κατεύθυνση (Hauptschule, Realschule ή Gymnasium), καθώς και διαφοροποιημένων διαγωνισμάτων και τεστ διασφαλίζεται ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές λαμβάνουν την ενδεδειγμένη για αυτούς εκπαίδευση στη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Μια αλλαγή κατεύθυνσης είναι κατά κανόνα εφικτή στη διάρκεια της Μέσης βαθμίδας σπουδών.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Hauptschule μπορούν να αποκτήσουν μετά το τέλος της 9ης τάξης το απολυτήριο της Hauptschule, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σχετικές τελικές εξετάσεις.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Realschule μπορούν να αποκτήσουν μετά το τέλος της 10ης τάξης το απολυτήριο της Realschule, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σχετικές τελικές εξετάσεις.

Και οι δυο τελικές εξετάσεις αποτελούνται από ένα γραπτό και ένα προφορικό μέρος με κεντρικά, επιλεγμένα κατά περίπτωση θέματα.

Οι μαθητές του Gymnasium γράφουν στη 10η τάξη γραπτά διαγωνίσματα με κεντρικά επιλεγμένα θέματα στα μαθήματα Γερμανικά, Αγγλικά και Μαθηματικά, που τους δίνουν το δικαίωμα μετάβασης στη φάση εξειδίκευσης της γυμνασιακής Ανώτερης βαθμίδας σπουδών.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας εντάσσονται στη Μέση βαθμίδα σπουδών στα προφίλ D ή στο προφίλ Ε.

pdf «Παιδεία για ένα κοινό μέλλον» - Μια εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Αθηνών