Ομάδα Καθοδήγησης

Η Ομάδα Καθοδήγησης είναι ένα όργανο το οποίο έχει ως βασικό του στόχο να συμβουλεύει, να συντονίζει και να πληροφορεί σχετικά με τη σχολική βελτίωση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάπτυξη της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Αρμοδιότητες της Ομάδας Καθοδήγησης

- Στοχοθεσία για τη σχολική βελτίωση

- Οργάνωση μιας κυκλικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση, επιθεώρηση)

- Συντονισμός και επισκόπηση όλων των δράσεων για τη σχολική βελτίωση (είναι ένας χώρος συζήτησης και διασαφήνισης νέων ιδεών και εξελίξεων)

- Διατύπωση εντολών εργασίας σε ομάδες εργασίας (από κοινού με τη Διεύθυνση)

- Παροχή συμβουλών και έλεγχος των ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης των δράσεων (π.χ. για τους επιμέρους στόχους, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

- Διασφάλιση της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στη σχολική βελτίωση (Διεύθυνση, τακτική πληροφόρηση της ολομέλειας των εκπαιδευτικών, ομάδες εργασίας, εξωτερικοί σύμβουλοι κ.λπ.)

- Κινητήριος μοχλός για μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής βελτίωσης. 

 

Τομείς της σχολικής βελτίωσης για το σχολικό έτος 2015/16

Κατά το σχολικό έτος 2015/16 αποφασίστηκαν από το Σύλλογο Διδασκόντων δράσεις για τη βελτίωση των ακόλουθων τομέων:

1. Ενίσχυση/ καλλιέργεια κουλτούρας ομαδικότητας

    - Συνεργασία εκπαιδευτικών και συναδελφική παρακολούθηση μαθήματος

    - Συνεργατικές μορφές μάθησης

2. Δημιουργία ενδοσχολικών προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένων στο Ολοκληρωμένο Σχολείο Συνάντησης (απολυτήριο DIA)

3. Σχεδιασμός ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας:

    - χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle

    - τεχνογνωσία και χρήση ενδεδειγμένου λογισμικού

    - γραμματισμός στα ψηφιακά Μέσα

    - ενδεδειγμένη χρήση των smartphones

4. Ενίσχυση της γερμανικής γλώσσας (γερμανικά ως ξένη γλώσσα, γερμανικά ως μητρική γλώσσα, χρήση γερμανικών στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων)

5. Σχεδιασμός ισότιμης συνεκπαίδευσης (βασικές ηθικές αρχές, διαδικασία, εύρεση εξατομικευμένης λύσης)

  

Σύνθεση της Ομάδας Καθοδήγησης κατά το σχολικό έτος 2015/16

Η σύνθεση της Ομάδας Καθοδήγησης οφείλει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της σχολικής κοινότητας. Μέλη της Ομάδας Καθοδήγησης της ΓΣΑ είναι:  

- η υπεύθυνη της Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας (PQM) και Διευθύντρια της Ομάδας Καθοδήγησης (Αγγελική Κανελλακοπούλου)

- ο Διευθυντής της Σχολής (Thomas Fischer)

- ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Latifah Peters)

- ένας μετακλητός από τη Γερμανία εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Dr. Christoph Henry-Thommes)

- ένας Έλληνας εκπαιδευτικός από το τοπικό προσωπικό (Δρ Ιωάννης Μαγγίδης)

- μια εκπαιδευτικός από το Δημοτικό (Μonika Rehm)

- δύο εκπρόσωποι των μαθητών (Νίκη Αντωνακέα -  Κατσάρα/10c και Alexia Liarikos/8e)

- δυο εκπρόσωποι  των γονέων (Βirgit Pappas και Δρ Μπέττυ Αλεβιζοπούλου)

  

Σχετικά

pdf Κανονισμός Ομάδας Καθοδήγησης (στα γερμανικά)

pdf Σχέδιο δράσης 2015/16 (στα γερμανικά)

pdf Σχέδιο δράσης 2014/15 (στα γερμανικά)