Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Τμήματος

Όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου του ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στο Σύλλογο Γονέων. Οι γονείς των μαθητών κάθε τμήματος των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπό τους, με διετή θητεία. Κάθε χρονιά εκλέγονται οι εκπρόσωποι των τμημάτων των μονών τάξεων 7, 9, 11 (Α΄ & Γ΄ Γυμνασίου και Β΄Λυκείου). Η εκλογή γίνεται αμέσως μετά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μία φορά κάθε χρόνο, στις αρχές κάθε σχολικής χρονιάς. Οι εκλεγμένοι 18 εκπρόσωποι όλων των τμημάτων Γυμνασίου και Λυκείου απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εκλέγουν, ανά έτος, το 6μελές Προεδρείο του, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους (Α΄και Β΄), τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων. Το Δ.Σ. συνεδριάζει, σε πλήρη σύνθεση, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

Για τη συμμετοχή του τακτικού μέλους στις Γενικές Συνελεύσεις, την άσκηση των δικαιωμάτων του και ιδίως την άσκηση του δικαιώματος του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι», απαιτείται το μέλος να είναι ταμειακά εντάξει, δηλαδή να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος σχολικού έτους, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στο τμή­μα της τάξης (κι όχι σε ατομικό επίπεδο) πρέπει να ενημερώνεται ο εκλεγμένος εκπρό­σω­πός του, που είναι υποχρεωμένος να το συζη­τήσει με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, με τον Γυμνασιάρχη ή Λυκειάρχη, και -εφόσον το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και υπάρχει η ανάλογη προτροπή από τα μέλη του Δ.Σ.- με τον Διευθυντή της Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.goneisdsathen.gr.