FAQ – Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την έκπτωση διδάκτρων

Πού μπορώ να κάνω αίτηση για έκπτωση διδάκτρων;

Μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης για έκπτωση διδάκτρων στο Ταμείο της DSA ή να το κατεβάσετε εδώ:  pdf Αίτηση έκπτωσης διδάκτρων

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν και σε ποια μορφή;

Η αίτηση αποτελείται από περισσότερα τμήματα:

- το έντυπο αίτησης

- την περαιτέρω τεκμηρίωση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (E1) και πλήρες αντίγραφο του εκκαθαριστικού του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και ενδεχομένως αντίγραφα εκκαθαριστικών από χώρες του εξωτερικού

- σε περιπτώσεις που οι γονείς ζουν σε διάσταση ή έχουν πάρει διαζύγιο τα στοιχεία για την επιμέλεια και διαμονή των παιδιών καθώς και τις ρυθμίσεις για την πληρωμή

- τεκμηρίωση επιβαρύνσεων δανείων και τόκων ανάλογα με την περίπτωση

- ενδεχομένως βεβαίωση εγγραφής στο Ταμείο Ανεργίας (ΟΑΕΔ)

- ενδεχομένως βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη σας, καθώς και όσα στοιχεία κρίνετε εσείς απαραίτητα, ώστε να τεκμηριώσετε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, σε περίπτωση που έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος

- και μια προσωπική επιστολή του αιτούντος, όπου θα περιγράφονται  η κατάσταση και οι λόγοι που κάνετε την αίτηση.

Τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα μου;

Η Διοίκηση της DSA χειρίζεται και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά σας με απόλυτα εχεμύθεια. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τη Διοίκηση της DSA και δεν έχει άλλος πρόσβαση σε αυτά. Όλα τα άτομα που ασχολούνται με την αίτησή σας έχουν δεσμευτεί για απόλυτη εχεμύθεια.

Πού μπορώ να καταθέσω την αίτηση έκπτωσης διδάκτρων;

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο είτε στο Ταμείο είτε στο γραμματοκιβώτιο αλληλογραφίας με το Διοικητικό Συμβούλιο, που βρίσκεται δίπλα στο χώρο του Ταμείου. 

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω μια αίτηση έκπτωσης διδάκτρων;

Κατά κανόνα οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Ποια κριτήρια ακολουθούνται για την απόφαση χορήγησης έκπτωσης διδάκτρων;

Τα κριτήρια που ακολουθούνται κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση έκπτωσης διδάκτρων τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της DSA. Συνυπολογίζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και την μη προβλέψιμη εξέλιξή της, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία των παιδιών και άλλους παράγοντες. Δεν συνυπολογίζονται κριτήρια επιδόσεων, όπως οι βαθμοί του μαθητή, η συμμετοχή του σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες κ.ά. Πολύ σημαντική για την ενδεδειγμένη λήψη απόφασης είναι κυρίως η πληρότητα της αίτησης, η συνεπής και διαφανής δήλωση και η ειλικρίνεια των στοιχείων που παρέχονται.

Ποιος εξετάζει την αίτησή μου;

Καταρχάς η Διοίκηση της DSA εξετάζει κατά πόσο η αίτηση είναι τυπικά πλήρης πάντα κάτω από πλήρη εμπιστευτικότητα. Στη συνέχεια προωθούνται όλες οι αιτήσεις στην επιτροπή έκπτωσης διδάκτρων του Διοικητικού Συμβουλίου της DSA, η οποία και τις αξιολογεί.

Ποιος αποφασίζει για την έγκριση χορήγησης της έκπτωσης;

Για όλες τις αιτήσεις αποφασίζει μετά από λεπτομερή εξέταση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά η επιτροπή έκπτωσης διδάκτρων του Διοικητικού Συμβουλίου της DSA.

Ποιο είναι το ύψος της έκπτωσης σε περίπτωση χορήγησής της;

Το ύψος της έκπτωσης εξαρτάται από το συνολικό ποσό που διαθέτει η Σχολή για εκπτώσεις διδάκτρων και το οποίο καθορίζεται εκ νέου ετησίως. Επίσης το ύψος της έκπτωσης καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Ποια είναι η διάρκεια της έκπτωσης;

Η έκπτωση διδάκτρων ισχύει πάντα για τη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά το οποίο κατατέθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο για μια οικογένεια να επαναλάβει και σε επόμενα σχολικά έτη το αίτημά της για έκπτωση διδάκτρων, πρέπει να κατατεθεί εκ νέου πλήρης αίτηση, την οποία θα επεξεργαστεί και θα επαναξιολογήσει η αρμόδια επιτροπή εκ νέου.

Ποιος μπορεί να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες για την έκπτωση διδάκτρων;

Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας σχετικά με την έκπτωση διδάκτρων ανά πάσα στιγμή εμπιστευτικά στη Διευθύντρια Διοικήσεως (Ήρα Στάικου, τηλ.: 2106199261). Επίσης στη διάθεσή σας είναι τα μέλη της επιτροπής έκπτωσης διδάκτρων του Διοικητικού Συμβουλίου της DSA (Stefan Mittmann, τηλ.: 6944 445010, Wolfgang Gebhardt, τηλ.: 6976 296123, Latifah Peters, τηλ.: 6982 697222, Dr. Thomas Brinkmann, τηλ.: 6937 208151), καθώς και ένα μέλος της Διεύθυνσης της Σχολής.

Πόσο διαρκεί η αξιολόγηση της αίτησής μου;

Η επιτροπή έκπτωσης διδάκτρων ξεκινά την επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου της εκάστοτε χρονιάς και έχει κατά κανόνα ολοκληρώσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αιτήσεις με μεταγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης αξιολογούνται κατά σειρά λήψης.

Από ποια σχολική βαθμίδα του παιδιού/ των παιδιών μου μπορώ να κάνω αίτηση για έκπτωση διδάκτρων;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση έκπτωσης ανεξάρτητα από την τάξη που βρίσκεται το παιδί σας με τον εξής περιορισμό: Στους μαθητές του προνηπιακού και νηπιακού τμήματος δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα. Κατά την πρώτη χρονιά φοίτησης στη Σχολή μας δεν μπορεί επίσης να χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα. Η φοίτηση στο προνηπιακό και νηπιακό τμήμα δεν προσμετράται στα έτη φοίτησης της Σχολής.