Δίδακτρα

Η καταβολή των διδάκτρων είναι υποχρεωτική. Για να εξασφαλίστε την εισαγωγή του παιδιού σας, καταβάλλονται κατά τις νέες εγγραφές το εφάπαξ ποσό πρώτης εγγραφής και το ποσό της πρώτης δόσης, συνολικά 1.990,-- €. Σας παρακαλούμε θερμά να τηρήσετε τις ημερομηνίες εγγραφής και τις ώρες ταμείου.

Για το σχολικό έτος 2017/2018 το συνολικό ποσό (καταβλητέο σε πέντε ή δέκα δόσεις), που για 9η συνεχόμενη χρονιά παραμένει αμετάβλητο, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών ως εξής:

          Εφάπαξ ποσό πρώτης εγγραφής στη σχολή                                            1.350,-- €

          Προνηπιακό/ νηπιακό τμήμα Νηπιαγωγείου (βασικό πρόγραμμα:            5.008,-- €

          από 08.00΄έως 14.25΄)

          Από 14.25΄έως 16.00΄Δημιουργικό παιχνίδι και φύλαξη                            250,-- € 

          Από 14.25΄έως 16.00΄Förderkonzept                                                      800,-- €   

 

          Τάξεις 1η έως 6η (βασικό πρόγραμμα: από 08.00΄ έως 14.25΄)                 5.008,-- €

          Τάξεις 7η έως 12η (μάθημα βάσει ωρολογίου προγράμματος)                    5.008,-- €

 

Προστασία υπαρχόντων δικαιωμάτων: Για παιδιά του προνηπιακού και νηπιακού τμήματος που έχουν εγγραφεί έως το σχολικό έτος 2014/2015 το «Δημιουργικό παιχνίδι και φύλαξη» έως τις 16.00΄ είναι δωρεάν. 

(Με επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία!)

 

Στο προαναφερόμενο ποσό των 5.008,- € περιλαμβάνονται:

          καθαρά δίδακτρα                                                                                4.855,-- €

          τέλη εγγραφής                                                                                        85,-- €

          έξοδα σχολικής δραστηριότητας                                                                38,-- €

          ασφάλεια ατυχημάτων                                                                             30,-- €

 

Σε περίπτωση αποχώρησης από τη Σχολή και επανεγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας μέσα σε διάστημα τριών σχολικών ετών δεν απαιτείται εκ νέου η καταβολή του εφάπαξ ποσού πρώτης εγγραφής. Για επανεγγραφή μετά από τέσσερα σχολικά έτη καταβάλλεται το μισό ποσό του εφάπαξ ποσού πρώτης εγγραφής. Για περισσότερα από τέσσερα σχολικά έτη απαιτείται η εκ νέου καταβολή του εφάπαξ ποσού πρώτης εγγραφής.

Βάσει του Φ.Ε.Κ. 834/22.10.2012 τεύχος Β, που περιλαμβάνει την Π.Ο.Λ. 1195 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 σχετικά με τις υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αποστέλλονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) τα ακόλουθα στοιχεία: 

  • ΑΦΜ του οικονομικού προς τη Σχολή υπόχρεου
  • το ποσό των καταβληθέντων διδάκτρων και αμοιβών για πρόσθετες παροχές

 

pdf Καταβολή των διδάκτρων σε δόσεις