Πρώτη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφή στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις τάξεις 5 έως 10. Οι περισσότεροι εκ των μαθητών μας προέρχονται από ένα γερμανικό ή ένα ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Το Δημοτικό της Γερμανικής Σχολής Αθηνών διαρκεί τέσσερα χρόνια, όπως και τα Δημοτικά σε όλα σχεδόν τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας. Η φοίτηση στα ελληνικά Δημοτικά ολοκληρώνεται μετά την 6η τάξη. Κατά συνέπεια οι μαθήτριες και οι μαθητές μας έρχονται υπό διαφορετικές συνθήκες σε εμάς. Αυτό ισχύει σε πολλές περιπτώσεις και για τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα. Η διαδικασία  εισαγωγής διαφοροποιείται εξ αυτού του λόγου για τους αποφοίτους των γερμανικών Δημοτικών, που έρχονται σε εμάς στην 5η τάξη και για τους αποφοίτους των ελληνικών Δημοτικών, οι οποίοι επιδιώκουν να εισαχθούν στην 7η τάξη σε εμάς.  

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών δέχεται μαθήτριες και μαθητές και σε άλλες τάξεις της πρώτης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι μόνο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού. Η Διεύθυνση αποφασίζει για την εγγραφή αυτών των μαθητών εξετάζοντας κάθε περίπτωση μεμονωμένα.

pdf Γενικές πληροφορίες για νέες εγγραφές 2017-2018